Adatkezelési Tájékoztató

www.hasznalt-jatek.hu |  Adatkezelési Tájékoztató letöltés

2018.05.25.

1. Bevezető, jogszabályi háttér

Cégünk, az UFO-Tech Kft., elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).


2. Definíciók

A definíciókat a GDPR. határozza meg.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

 

3. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: UFO-Tech Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96.
Az adatkezelő adószáma: 13622019-2-07

Az adatkezelő e-mail címe: info@hasznalt-jatek.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36-30-5222940
Honlap: https://www.hasznalt-jatek.hu

Cégünk tárhely szolgáltatással és rendszergazdai tevékenységgel is foglalkozik, így webhosting szolgáltatást nyújtunk magunknak, ezáltal az adatfeldolgozók is mi vagyunk.

 

4. Nevesített adatkezelések

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során cégünket. (A fogalmak értelmezésében a jelen tájékoztató 2. pontja nyújt segítséget.)

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében.

 

4.1. Kapcsolatfelvétel

A regisztrációtól függetlenül Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapunkon található központi e-mail címen és kapcsolat menüpont „Írjon nekünk” űrlapjával, annak érdekében, hogy érdeklődésére, kérdésére választ kapjon. Ilyenkor kizárólag annak érdekében kérünk Öntől adatokat, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, és megkeresésére válaszoljuk.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig (az érintett kérdésének megválaszolásáig)

 

4.2. Webáruház regisztráció

A regisztráció során Ön megadhatja személyes adatait, ezzel saját fiókot hozhat létre. A személyes adatok megadása nem kötelező, amennyiben Ön nem bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatait, az semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve. A regisztráció a későbbi vásárlásokat megkönnyíti, és lehetővé teszi, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel. Fiókjának törlését bármikor kérheti elérhetőségeink egyikén.

Az adatkezelés célja: Érintettek (ügyfelek) nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, kizárólag tájékoztató jellegű információt tartalmaz)

A kezelt adatok köre: név, cégnév (opciónális), számlázási és szállítási cím adatok (irányítószám, település, utca, házszám), telefon, e-mail, adószám (opciónális cég esetén), hírlevélre iratkozás (igen/nem), jelszó kódoltan tárolva (hash)

 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig.

 

4.3. Webáruház vásárlás

Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, szükséges, hogy Ön megadja személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés.

Az adatkezelés célja: A webáruházában történő vásárlás lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, kiszállítása, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: megegyezik a 4.2.-ben leírt kezelt adatokkal (egyszerű vásárlás esetén nincsen fiók és nincsen jelszó eltárolva), valamint további vásárlási adatok (rendelés azonosító, dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke, fizetési és szállítási mód)

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, Eker. tv. 13/A. §-a] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Számv. tv. 169. § (2) bekezdés]

Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnésétől számított 5 év, a számviteli bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Adattovábbítás

 • Barion bankkártyás fizetés választása esetén, ennek teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – rendelés azonosító, e-mail cím, fizetendő összeg, rendelt termékek neve, mennyisége és egységára, valamint az erős ügyfél-hitelesítés (SCA) érdekében a számlázási és szállítási cím is továbbításra kerül Barion Payment Zrt. felé (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.)
 • Az Express One futárszolgáltatással való szállítás teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján -a név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, rendelés azonosító, utánvét összege továbbításra kerül a futárszolgálat felé (Express One Hungary Kft. | 1239 Budapest, Európa út 12. | www.expressone.hu | ugyfelszolgalat@expressone.hu | Telefon: +36-1-777400)
 • Az MPL futárszolgáltatással, Postán Maradó csomag, Posta CsomagPont való szállítás teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján -a név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, rendelés azonosító, utánvét összege továbbításra kerül az MPL futárszolgálat felé (Magyar Posta Zrt. | 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. | www.posta.hu/csomag | ugyfelszolgalat@posta.hu | Telefon: +36-1-7678200)
 • A csomagautomatába való szállítás teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján -a név, e-mail cím, telefonszám, rendelés azonosító, utánvét összege, kiválasztott célautomata továbbításra kerül a csomagküldő felé (FoxPost Zrt. | 1239 Budapest, Európa út 12. | www.foxpost.hu | info@foxpost.hu)

Adatfeldolgozó

 • Könyvelő: "CONTEST" E.C. (8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 17.  | www.silicagel.hu | Telefon és fax: 06-22-322-544, mobil: 06-30-217-5483 | contest@silicagel.hu)

 

4.4. Szerver naplózás

A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza). Cégünk a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével az Adatkezelő a szolgáltatások működését ellenőrzi.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma, a meglátogatott oldal címe, számítógép IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Fogyasztó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, az eszköz típusa

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

 

4.5. Hírlevél küldése

Amennyiben a regisztrációs űrlap kitöltésekor vagy később Ön kifejezetten hozzájárul, az Ön által megadott e-mail fiókba hírlevelet küldünk (pl. weboldalon hírlevél feliratkozás űrlap), mely termékeinkről, akcióinkról tartalmaz hasznos információkat, így többek közt segíti Önt, hogy a legkedvezőbb áron jusson hozzá termékeinkhez.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név,

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-126172/2017.

Adatfeldolgozó

 • Hírlevélküldéshez „A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatást” vesszük igénybe, amely üzemeltetője az alábbi cég:
  Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (BITHUSZÁROK BT.)
  Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
  Cégjegyzékszám: 13-06-065996
  Adószám: 21158218-2-13
  E-mail: info@listamester.hu

 

4.6. Robinson lista

Amennyiben regisztrált felhasználó és leiratkozott a levelező listánkról, úgy a leiratkozás dátumát megőrizzük.

Az adatkezelés célja: hírlevélről leiratkozott felhasználók nyilvántartása a transzparencia és elszámoltathatóság biztosítása érdekében, azaz, hogy a feliratkozott felhasználók és a leiratkozott felhasználók listája összefésülhető legyen. Így elkerülhető, hogy technikai hiba folytán egy korábban már leiratkozott felhasználó e-mail címére is kiküldésre kerüljön hírlevél.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]

A kezelt adatok köre: leiratkozás időpontja, e-mail cím, név

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az adatkezelés folyamatos

 

4.7. Értesítési szolgáltatás

Az arra alkalmas asztali és mobil böngészőkre push üzenetet lehet küldeni, ami egy publikált tartalomra, hivatkozásra (linkre) viszi az értesítésre kattintókat. Az feliratkozás önkéntes a jobb alsó sarokban található ikon segítségével.

Az adatkezelés célja: hírlevélhez hasonlóan akciókról, újdonságokról, új tartalmakról értesítés küldése az értesítést kérő számára

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]

A kezelt adatok köre: A kezelt adatokról a szolgáltató weboldalán tájékozódhat, az alábbi linken: https://onesignal.com/privacy_policy

Az adatkezelés időtartama: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz az értesítések kikapcsolásáig tart az adatkezelés. Érintett bármikor kikapcsolhatja az értesítéseket a böngésző értesítési beállításai között.

 

4.8. A cookie-k („süti”) kezelésével, használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A honlap az alábbi cookie-kat használja:

 • „_ga” : Google Analytics cookie, melynek érvényessége 2 év. Ez a cookie a weboldal használatáról gyűjt adatokat, személyhez köthető adatokat nem gyűjt, de azt igen milyen gyakran és milyen formában látogatja a weboldalt.
 • „_gid”: Google Analytics cookie, melynek érvényessége 24 óra. Ez a cookie afelhasználók megkülönböztetésére szolgáló azonosító.
 • „_gat_UA-97981188-1”: Google Analytics cookie, melynek érvényessége 1 perc. Ez egy ideiglenes azonosító.
 • „US_UFO-SOFT_ci_session”: 7 napig érvényes cookie. Ez egy egyedi munkamenet azonosító, személyes adatokat nem tárol. Amennyiben az érvényességi időn belül visszajön, az addig megadott adatai (pl. kosár tartalma) megőrzödnek.
 • „US_cart_totalcount”: 7 napig érvényes munkamenet süti, a kosárban található termékek számát tárolja le.
 • „US_refferrer_info”: a böngésző bezárásáig érvényes,technikai süti, ami átadja weboldalunknak, hogy honnan érkezett az oldalunkra.
 • „US_accept_cookies” : Ezen cookie-nak 1 év az érvényessége. Amennyiben a felhasználó elfogadja a sütik kezelését, akkor kerül eltárolásra.

Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont

Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.hasznalt-jatek.hu weboldalon:

 • A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez webáruház a Google Analytics programot használja az amelyhez kapcsolódó cookie csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít. Ezen adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.
 • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Facebook-pluginek használata a weboldal közösségi oldalon való megosztásához. Erre a célra használjuk, többek között a "Like" gombot (magyarul "Tetszik" gombot). Ez az amerikai Facebook Inc. (1601 S. AveCalifornia, Palo Alto, CA 94304, USA) szolgáltatása. A Facebook információt kap azonnal, amint Ön használ egy ilyen Social Plugint (pl. a „Tetszik” gombra kattintás után) Erre azért van szükség, hogy meg tudja osztani az információkat barátaival. Cégünk nem befolyásolja a pluginek tartalmát vagy az információ szolgáltatását a Facebooknak. A Facebook részletesen kifejti adatvédelmi nyilatkozatában annak alkalmazási kiterjedését, jellegét, célját és az adatok rendelkezésre állítását feldolgozásra. (Privacy on Facebook) Itt talál bővebb információkat a jogairól és beállítási lehetőségekről az adatai védelmének érdekében a Facebook-on. Előzőleges kilépéssel a Facebookról és cookiek törlésével el tudja kerülni, hogy a Facebook látogatása alatt információkat gyűjtsön Önről.
 • OneSignal Inc. (2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054) értesítési szolgáltatás sütit használ annak eltárolására, hogy az adott böngészőnek küldhető-e úgynevezett push üzenet. A kezelt adatokról bővebben a szolgáltató webhelyén olvasható, az alábbi linken: https://onesignal.com/privacy_policy

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A sütit Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

 A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon:

 

4.9. Panaszkezelés

Az ÁSZF alapján panasz esetén az ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat. Ilyen esetben, panasza elbírálása érdekében kezelnünk kell adatait.

Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elbírálása, megoldása

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A§]

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím

Az adatkezelés időtartama: 5 év [Fgytv. 17/A §(7) bekezdés]

 

4.10. Jótállási (szavatossági) igények kezelése

Cégünk által önként vállalt, illetve a jogszabály alapján kötelező jótállási igény esetén, Ön az ügyfélszolgálatához fordulhat. Ilyen esetben, jótállási igénye teljesítése érdekében kezelnünk kell adatait.

Az adatkezelés célja: jótállási igény jogosságának megvizsgálása, az igény teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Ptk. 6:171.§, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet]

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, szállítási cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: három év [19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés]

 

5. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


6. Az érintettek jogai

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat elérhetőségeken.

6.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)

Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el. A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

6.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

6.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri.

Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 • ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 •  a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.

Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.

Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.

Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk az UFO-Tech Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges - tőlünk kérje a továbbítást.

6.6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából

történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés az UFO-Tech Kft. (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

 

7. Eljárási szabályok

A 12. cikkely (3) bekezdése szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

8. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni.

Az érintett a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Fentieken túl az érintett jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

 

Süti beállítások kezelése